Facebook

Bibliografia z zakresu kolekcjonerstwa polskiego

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

 • Ajewski K., Zbiory artystyczne i galeria muzealna ordynacji Zamoyskiej w Warszawie, Kozłówka 1997
 • Baranowski J., Kunstkamera w zamku Radziwiłłów w Lubczu, „Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie”, 1990, IV, s. 43-54
 • BIAŁOSTOCKI J., WALICKI M., Malarstwo europejskie w zbiorach polskich, Warszawa 1958
 • Cicha D., Seweryn Mielżyński i jego kolekcja, [w:] katalog wystawy Zbiory poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznań 1982, s. 25-37
 • Chiron-Mrozowska Anita, Króla Stanisława Augusta kolekcja miniatur, RHS, 2004,  t. XXIX
 • Czarniecka J., Sprawa kolekcji waz starożytnych królowej Bony, „Studia Archeologiczne”, 1981, I, s. 23-26
 • DOBROWOLSKI W., Posłowie [w:] R. B. Bandinelli, Archeologia klasyczna jako historia sztuki, Warszawa 1988, s. 173-242.
 • DOBRZYCKA A., Atanazy Raczyński, w: Myśl o sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa 1972, Warszawa 1976, s. 235-252.
 • Fafius Z., Z dziejów „gabinetu sztuki” na zamku w Szczecinie, „Muzealnictwo”, 1968, nr 16, s. 7-17
 • FELIKS A., Kolekcja Karola Lanckorońskiego, „Rocznik Historii Sztuki” XXV (2000)
 • Galeria rogalińska Edwarda Raczyńskiego, (kat. wyst. Muzeum Narodowe w Poznaniu) Poznań 1998
 • Galka W., Ze studiów nad inwentarzami mieszczan poznańskich z przełomu XVI i XVII wieku. Zbiory obrazów, „Studia Muzealne”, 1992, z. XV, s. 107-113
 • Grottowa K., Zbiory sztuki Jana Feliksa i Walerii Tarnowskiej w Dzikowie, Wrocław 1957
 • HENSEL J., Mecenat finansjery warszawskiej w zakresie plastyki w drugiej połowie XIX wieku [w :] Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały pod red. R. Kołodziejczyka, t. I, Warszawa 1974, s. 30-100
 • JAKIMOWICZ I., Tomasz Zieliński – kolekcjoner i mecenas, Wrocław 1973
 • JAKIMOWICZ T. Od kolekcji „curiosités artistiques” ku muzeum. Zbieractwo artystyczne Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, „Studia muzealne” t. 13 (1982), s. 15-73
 • Juszczak D., H. Małachowicz, Galeria Lanckorońskich. Obrazy z daru profesor Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1998
 • Kolekcja dla króla. Obrazy dawnych mistrzów ze zbiorów Dulwich Picture Galleru w Londynie, (katalog wystawy Zamek Królewski w Warszawie 5 05 – 2 –8. 1992) Warszawa 1992
 • KOLENDO J., Największy skandal w dziejach badań nad gliptyką antyczną. Kolekcja gemm ks. Stanisława Poniatowskiego, „Studia Archeologiczne” 1, 1981, s. 81-99.
 • Kotula F., Inwentarze pośmiertne dowodami pasji kolekcjonerskiej mieszczan, „Muzealnictwo” 1964, z. 12, s. 21-26
 • KOWALCZYK J., Starożytnicy warszawscy połowy XIX wieku i ich rola w popularyzacji zabytków ojczystych [w:] Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX wieku, Warszawa 1981, s. 157-202.
 • LORENTZ S., Przewodnik po zbiorach i muzeach w Polsce (gł. Wstęp), Warszawa 1982.
 • MAJEWSKA-MASZKOWSKA B., Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, Wrocław 1976.
 • Manggha. Wystawa kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków [1989]
 • Mańkowska E., Kolekcjonerstwo obrazów mistrzów europejskich w dawnej Polsce, [w:] Sztuka cenniejsza niż złoto, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, marzec-maj 1999, s. 20-32
 • MANIKOWSKA E., Sztuka – ceremoniał – informacja. Studium wokół królewskich kolekcji Stanisława Augusta, Warszawa: Zamek Królewski, 2007.
 • MANIKOWSKA E., Zbiór obrazów i rzeźb Zofii i Artura Potockich z Krzeszowic. Ze studiów nad XIX-wiecznym kolekcjonerstwem w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki” XXV (2000), s. 145-199.
 • MAŃKOWSKI T., Galeria Stanisława Augusta, Lwów 1932.
 • Mańkowski T., Krasicki jako kolekcjoner, [w:] Księga referatów, zjazd naukowy imienia Ignacego Krasickiego we Lwowie w dniach 8-10 czerwca 1935, red. L. Bernacki, Lwów 1936, z. II, s. 408-419
 • Mańkowski T., Mecenat artystyczny Stanisława Augusta, Warszawa 1976
 • Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Katowice 1981, Warszawa 1984 (artykuły: T. S. Jaroszewskiego, A. Ryszkiewicza, I. Rejduch-Samkowej, W. Rudzińskiej).
 • MIKOCKI T., Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce (1750-1830, Wrocła-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.
 • Mikocki T., Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce (lata 1750-1830), Wrocław 1990
 • Mossakowski ., Galeria przy Villa Regia w Warszawie projektu G.B. Ghisleniego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1995, LVII, nr 1-2, s. 35-52
 • Muzeum Czartoryskich, historia i zbiory, Kraków 1998.

 • Naganowski Tomasz, Gromadzenie pamiątek narodowych na zamku kórnickim w XIX w., "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", 1981, z. 18, s. 17-56
 • OSTROWSKI Jan K., PETRUS Jerzy T., Podhorce: dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 2002
 • Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż, Wenecja XVI-XVIII wiek, Warszawa 1996
 • Pośpiech A., Majątek osobisty szlachcica w świetle wielkopolskich pośmiertnych inwentarzy ruchomości z XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, rok XXIX, nr 4, Warszawa 1981, s. 461-482
 • Pośpiech A., Martwe natury inkaustem. O pośmiertnych inwentarzach ruchomości szlachty wielkopolskiej XVII wieku, „Studia Muzealne”, 2000, z. XIX, s. 29-39
 • Pośpiech A., Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa 1992
 • ROSSET T. F. (de), Vente Zygmunt Radziwiłł (1865-1866) – contribution à l’histoire de la galerie de Nieborów, Bulletin du Musée national de Varsovie, t. XL, nr 2-4, Varsovie 1999.
 • ROSSET. T. F. (de), „Vente Potocki 1885”.Katalog aukcyjny jako źródło do dziejów kolekcjonerstwa polskiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, z. XXVII, Toruń 1996, s. 171-184.
 • ROSSET T. F. (de), „Pyszna galeria obrazów” hrabiego Paca, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, z. XXXI, Toruń 2000, s. 61-118
 • ROSSET T. F. (de), Galeria Aleksandra Kokulara i kilka innych kolekcji artystycznych warszawskich malarzy w pierwszej połowie XIX wieku, Rocznik Historii Sztuki, t. XXV, Warszawa 2000, s. 105-144.
 • ROSSET T. F. (de), Polacy wobec sztuki francuskich impresjonistów i postimpresjonistów [w:] Od Maneta do Gauguina. Impresjoniści i postimpresjoniści z Musée d’Orsay w Paryżu (katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu), Warszawa 2001.
 • ROSSET T. F. de, Kolekcja Andrzeja Mniszcha – od wołyńskich chrząszczy do obrazów Fransa Halsa, Toruń 2003.
 • ROSSET T.F. (de), Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji, Toruń 2005.
 • ROSSET T.F. (de) Malarstwo polskie w polskich kolekcjach prywatnych, Muzealnictwo, 49, 2008, s. 204-216.
 • Rottermund A., „Nowy Rzym”. O roli Rzymu w formatowaniu zbiorów rzeźby Stanisława Augusta, [w:] Thorvaldsen w Polsce, katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, X 1994-I 1995, s. 9-23
 • Rottermund A., O warszawskiej galerii obrazów Wincentego Potockiego, „Roczniki Humanistyczne”, 1987, t. XXXV, z.4, s. 151-155
 • RYSZKIEWICZ A., Zbieracze i obrazy, Warszawa 1976.
 • RYSZKIEWICZ A., Muzea i wystawy w Polsce w latach 1760-1830, „Rocznik Historii Sztuki”, t. XVI (1986), nr 1-2, s. 253-256.
 • RYSZKIEWICZ A., Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981 (całość).
 • RZEMPOŁUCH A., Krasicki na Warmii [w:] Ignacy Krasicki (1735-1801). Ostatni z wielkich mieszkańców lidzbarskiego zamku. Pamiątka wystawy w 200 rocznicę śmierci Księcia Poetów, Olsztyn 2001, s. 19-57.
 • Sulerzyska T., Galerie obrazów i „gabinety sztuki” Radziwiłłów w XVII w., „Biuletyn Historii Sztuki”, 1961, XXIII, nr 2, s. 87-99
 • Szmydki R., Jean-Casimir en 1673. Wyprzedaż mienia po Janie Kazimierzu w roku 1673, Warszawa 1995
 • Voise I., T. Gowacka-Pocheć, Galeria malarstwa Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 1974
 • VOISE I., GŁOWACKA-POCHEĆ T., Galeria malarstwa Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie. Muzeum Narodowe w Warszawie. Katalog zbiorów artystycznych I, Warszawa 1974
 • VOISE I., Kilka uwag o galerii Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, „Biuletyn Historii Sztuki 1972, s. 151-160
 • Wyczański A., Szlacheckie inwentarze pośmiertne XVI w. jako źródło dziejów kultury materialnej w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, rok II, nr 1-2, Warszawa 1954, s. 691-699
 • Zasławska Danuta, "Chinoiseries" w kolekcji Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie
 • Ziemba A., Obrazy dawnych mistrzów europejskich, [w:] Sztuka cenniejsza niż złoto, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, marzec-maj 1999, s. 34-43
 • Życiński S., Złote szable w inwentarzach pozostałości szlachty koronnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1986, r. XXXIV, nr 1, s. 91-94
 • Żygulski Z. jun., Dzieje zbiorów puławskich (Świątynia Sybilli i Domek Gotycki), „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”, 1962, t. 7, s. 5-265
 • ŻYGULSKI Z jun., Muzea na świecie, Warszawa 1982 (rdz. Zarys historii muzealnictwa)

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS