Mgr Małgorzata Wawrzak

 

 

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK - kierunek Konserwatorstwo i Muzealnictwo. 

Praca magisterska: „Klasztor kartuzów w Kartuzach”, napisana pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera. Na Wydziale Sztuk Pięknych pracuje od 2000 r. Od 2011 r. na stanowisku specjalisty w zawodzie: katalogowanie i udostępnianie zbiorów: Fototeka Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz Kolekcja katalogów polskich i europejskich domów aukcyjnych.ału Sztuk Pięknych.W latach 2004-2008 sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Sztuk Pięknych. Od 2007 roku sekretarz Podyplomowych Studiów Muzealniczych. Od 2010 roku sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • nowożytna sztuka Torunia
 • ornament nowożytny
 • sztuka współczesna

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI:

 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruński, od 2015 Członek Zarządu SHS, Oddział Toruński
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych

 GRANT:

 • Grant Ministra Kultury i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na projekt "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej" nr 023/NPRH4/H2a/83/2016 na lata 2016-2019 - wykonawca-specjalista

PUBLIKACJE (wybór):

 • Treści ideowe przedstawień zdobiących emporę organową w ponorbertańskim kościele Św. Trójcy w Strzelnie, [w:] Teka Komisji Historii Sztuki, T. IX, Toruń 2002, s. 177-198
 • Ambona z kościoła Mariackiego na tle kultury artystycznej Torunia początku XVII wieku. Próba odczytania programu artystyczno-ideowego, [w:] Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu. Materiały z konferencji T.O. Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2005, s. 295-320
 • „Przez oczy do duszy”. Kościół pw. Św. Ignacego Loyoli w Młyńcu. Stacja misyjna kolegium jezuickiego w Toruniu, [w:] Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu, Toruń 2008, s. 353-374
 • Humanistyczne i polityczne treści dekoracji organów z kościoła Mariackiego w Toruniu. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Sztuka w kręgu władzy. Materiały z Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, poświęconej pamięci Profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130 rocznicę urodzin, Toruń 13-15 listopada 2008, pod red. Elżbiety Pileckiej i Katarzyny Kluczwajd, Warszawa 2009, s. 205-217
 • O manierystycznej dekoracji prospektu organowego z kościoła pw. św. Jakuba w Toruniu. Wzory graficzne i treści, [w:] Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu. Materiały z IV Sesji Naukowej T.O. Stowarzyszenia Historyków Sztuki, cyklu Dzieje i skarby kościołów  toruńskich, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2010, s. 259 – 288;
 • Fides ex visu. Rola obrazu w procesie przekazu wiary. Analiza wyposażenia kościoła parafialnego w Sompolnie, [w:] Parafia św. Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym, Włocławek 2011
 • Treści polityczne zawarte w dekoracjach fundacji burmistrza Henryka Strobanda: przyczynek do ikonosfery nowożytnego Torunia, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, red. J. Raczkowski, Toruń 2013, s. 191-205. 
 •  Gdy spotkają się sztuka z nauką, czyli dokąd zmierza współczesny (s)twórca. Maszyny, cyborgi, hybrydy i skradzione głosy, „Artluk”, 3-4/2014, s. 98-101.
 • Piękne i szkaradne. Motyw maski na drodze rozwoju i transmisji nowożytnej groteski [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLVI, Toruń 2015
 • Mieczysław Wiśniewski, twórczość z lat 1954-2010, obrazy, kolaże, asamblaże, układy sferyczne, Toruń 2011, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie”, kwartalnik, nr (48-55), 2013-2015, s. 303-306.
 • Analiza ikonograficzna wystroju i wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Zygrach (oddane do druku 2016)
 • Hybrydy współczesności: oswajanie (nie)możliwego, [w:] Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce, Toruń 2016.
 • Studium muzeologiczne Mieczysława Tretera. Pierwsza próba monografii polskich muzeów publicznych u progu XX wieku [12.12.2016], http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=626
 • W sprawie kształcenia muzealniczego – studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, "Przegląd Zachodniopomorski" nr 2/2018.
 • O muzeach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego do 1918 roku. Od Teorii do praktyki, NiMOZ, Warszawa 2018.
 • Uwikłani w (rzeczy)wistość. Wokół przedmiotu w sztuce polskiej 2 poł. lat 50. i 60. XX wieku, [w:] W pracowni. Hasior. Brzozowski. Rząsa, Zakopane 2018.
 • Początki Muzeum Tatrzańskiego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem [11.04.2019], http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=5065
 • Mieczysław Treter (1883-1943). Prekursor muzeologii polskiej, „Muzealnictwo” 60, NIMOZ Warszawa 2019.

Redakcja naukowa publikacji:

 • Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu, red. E. Basiul, P. Birecki, M. Wawrzak, J. Raczkowski, Toruń 2008
 • Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce, red. M. Wawrzak, Toruń 2016.
 • Józef Poklewski. Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945, (wybór tekstów), red. E. Pilecka, A. Saar-Kozłowska, M. Wawrzak, Toruń 2019

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SESJACH NAUKOWYCH:
 • Sztuka i kultura w Prusach Królewskich, pt. Rzeźba w Prusach Królewskich, 18-19 września 2009, Muzeum Narodowe w Gdańsku - referat: Wybrane zagadnienia ornamentalne snycerki prospektu organowego z kościoła Mariackiego w Toruniu. Wzory i inspiracje.
 • Stare i „nowe” w Toruniu, zorganizowanej z okazji 15 rocznicy wpisania Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, UMK  w Toruniu,  październik 2012 referat: Treści fundacji burmistrza Strobanda na nowo odczytane
 • (Współorganizacja konferencji) „Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce”, CSW „Znaki czasu”, Toruń, 6-7 grudnia 2012, referat: Hybrydy współczesności: oswajanie (nie)możliwego
 • "Ornament i dekoracja dzieła sztuki, LXIII Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS, Kraków 20-22 listopada 2014
 • "Paragone. Rzeźba na granicy", Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 23-24 listopada 2015
 • W sprawie kształcenia muzealniczego – studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Konferencja naukowa Współczesne muzeum. Model kształcenia muzealnika, Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie 20-21 października 2016.
 • O muzeach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego do 1918 roku. Od Teorii do praktyki, Sympozjum naukowe, „Muzeum a pamięć. Forma-Produkcja-Miejsce”, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 8-9 czerwca Toruń 2017, w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MKiSW, projekt "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej" 2016-2019.
 • Uwikłani w (rzeczy)wistość. Wokół przedmiotu w sztuce polskiej przełomu lat 50. i 60. XX wieku, Konferencja naukowa, „W pracowni. Hasior. Brzozowski. Rząsa”, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, 25-28 października 2018.

Wykłady popularno-naukowe:

 • Nowożytna kunstkamera jako źródło inspiracji dla współczesnych artystów, Galeria Miejska Bydgoszcz 2015.
 • Między rzeźbą  a (nie)zwykłym przedmiotem, Galeria Miejska Bydgoszcz 2016.
 • Arkadia. Ogród i kolekcja księżnej Heleny Radziwiłłowej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Toruniu, Wydział Teologii UMK, Wydział Teologii 2017.

 • (Komisarz wystawy) Cztery pory roku. Malarstwo Tadeusza Gapińskiego, Galeria Dom Muz, Toruń 2011
FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS