mgr Małgorzata Baka

Asystent w Katedrze Zabytkoznawsta i MuzealnictwaWydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Muzeolog, muzealnik. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych. Praca magisterska: „Afrykańska kolekcja Aleksandra Wernera z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Przyczynek do badań nad formą i funkcją sztuki afrykańskiej w kontekście zbiorów muzealnych” napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Malinowskiego. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską w dziedzinie Nauk o sztuce pt. "Polskie kolekcjonerstwo afrykanistyczne po II wojnie światowej" pod kierunkiem dr. hab. Tomasza F. de Rossetaprof. UMK.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie "Aktywność obywatelska" (2015) za projekt "Afryka | Sztuka społecznie zaangażowana". 
Koordynatorka i wykonawczyni grantu MNiSzW w ramach NPRH "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej".

Pracowała w Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz w Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 
Prywatnie autorka blogu o współczesnej sztuce Afryki

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: 

 • muzeologia i historia muzealnictwa, kolekcjonerstwo
 • narzędzia cyfrowe humanistyki dla muzealnictwa
 • współczesna sztuka Afryki Subsaharyjskiej


PUBLIKACJE:

MUZEALNICTWO
SZTUKA AFRYKI:

REDAKCJE i WSPÓŁPRACA REDAKTORSKA:

 • [redakcja naukowa i wstęp]: Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki, red. Małgorzata Baka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [w przygotowaniu].
 • [opracowanie redakcyjne] MEDIA><NACJE, red. Grzegorz Klaman, Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2018.
 • [współpraca] Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata, red. Anna Nadolska-Styczyńska, współpraca: Małgorzata Baka-Theis, Dorota Kamińska, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, t. 5, Toruń: PISnSŚ, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2016, s. 255-267 ISBN: 978-83-231-3690-3
 • [zespół redakcyjny] Afryka, red. Małgorzata Szupejko, nr 44, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2016

SPRAWOZDANIA:

INNE:

 
 
STYPENDIA I GRANTY:
 • Grant Ministra Kultury i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na projekt "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej" nr 023/NPRH4/H2a/83/2016 na lata 2016-2019 - koordynatorka merytoryczna projektu, wykonawca zadań; projekt: muzeumpamieci.umk.pl 
 • Badanie Polskich Strat Wojennych 2017, projekt realizowany w Muzeum Okręgowe w Toruniu pn. "Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji Kurta Grimma", nr ; koodrynatorka projektu; o projekcie: muzeum.torun.pl/projekt; opracowanie dokumentacji badawczej: PDF
 • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Aktywność obywatelska" 2015 za projekt "Afryka | Sztuka społecznie zaangażowana", nr 64198/15, autorka i wykonawca projektu
  www.sztukaafryki.umk.pl 

KONFERENCJE (wybór):
 1. Toruń, 7-8 XI 2019, konferencja naukowa: "Wokół dziedzictwa - przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera", referat: Muzealnictwo na pograniczu pruskiej Prowincji Śląsk i Galicji Zachodniej do II wojny światowej. Problem tożsamości i pamięci kulturowej na przykładzie Oberschlesisches Muzeum Gleiwitz, organizatorzy: Oddział Toruński stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Toruński Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Toruń, 14-16 XI 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: "Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions", referat: Muzeum pogranicza kultur – Galicja, konferencja w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):  wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019, organizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
 3. Toruń, 1-2.03.2019, II Sympozjum Naukowe „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej”, referat: Narzędzia cyfrowe do badań muzeologicznych, czyli „muzeologia cyfrowa”, organizator: Sympozjum naukowe w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):  wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019, organizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
 4. 22-23 XI 2018, Konferencja naukowa "Big Data w humanistyce i naukach społecznych", Wrocław, organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, referat: Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” i potencjał wykorzystania zasobów bazodanowych do badań nad muzealnictwem
 5. 16-17 XI 2017, IV Konferencja DARIA-H, Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa, Toruń; organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, CSW w Toruniu; referat: Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnictwem. Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”
 6. 9-10 XI 2017, Konferencja naukowa Stulecie Rewolucji - tradycja awangardy i perspektywy nowoczesności, organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, referat: Znienawidzone ciała. Twórczość południowoafrykańskich artystek-feministek Zenele Muholi i Tracey Rose
 7. 8-9 VI 2017, Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce, udział w panelu dyskusyjnym podczas I Sympozjum Muzealniczego, Wydział Sztuk Pięknych UMK, Toruń, 8-9 czerwca 2017
 8. 23-24 VI 2016, 9. Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń, organizatorzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu,  referat: Reliefy ciała. Rzeźbiarska twórczość Sammy’ego Baloji
 9. 26-28 XI 2015, IV Kongres Afrykanistów Polskich, Żory, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Muzeum Miejskie w Żorach, referat: Rola organizacji non-profit w kształtowaniu środowisk twórczych w Ghanie
 10. 19-20 XI 2015, Międzynarodowa konferencja naukowa „Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność„, Łódź, organizatorzy: Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, referat: Postkolonialne hybrydy – współcześni artyści nigeryjscy wobec problemu kolonialnej historii Afryki / Post-colonial hybrids – modern Nigerian artists against the problem of colonial history of Africa
 11. 29-30 V 2015, Konferencja naukowa „Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata„, Toruń, organizatorzy: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, referat: Współczesna tkanina artystyczna w Afryce
 12. 8 V 2015, Konferencja naukowa „Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo – polityka – gospodarka – kultura„, Olsztyn, organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, referat: Sztuka tradycji – o inspiracjach współczesnej sztuki afrykańskiej (performance, rzeźba, instalacje)
 13. 11-12 V 2015, Konferencja naukowa „(Nie)chciana tożsamość„, Toruń, organizatorzy: Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Czarne matki” – o stereotypach i roli kobiet we współczesnej sztuce afrykańskie
 14. 21-22 XI 2014, Seminarium naukowe „Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku”, Toruń, organizatorzy: Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, referat: Polskie kolekcje sztuki afrykańskiej (XXI w.)
 15. 11-12 III 2013, Ogólnopolska konferencja doktorantów i doktorów „Jaki piękny fałsz”, Warszawa, organizatorzy: Uniwersytet Warszawski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, referat: Rzeczywistość wyobrażona – kilka refleksji o współczesnej sztuce afrykańskiej
 16. 28 IX 2012, Konferencja Naukowa „Metodologia badań nad kulturą i sztuką Afryki”; organizatorzy: Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; referat: Afryka i etnologia/antropologia sztuki z perspektywy historyka sztuki
 17. 14-15 VI 2012, VII Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł  Sztuki Orientu, Toruń; organizatorzy: Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; referat: Wystawy sztuki Afryki do 1945 r. a postrzeganie afrykaników w kategoriach sztuki
 18. 11-14 V 2012, III Kongres Afrykanistów Polskich, Szczecin; organizatorzy: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie; referat: Kolekcja Cezarego Ziontka na tle polskiego kolekcjonerstwa afrykanistycznego
 19. 14-15 IV 2011, Konferencja naukowa „Obrazy kultur świata”, organizatorzy: Zakład Wiedzy o Kulturze, Zakład Dramatu, Teatru i Filmu Wydziału Filologicznego, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; referat: Odkrywanie Afryki – o wyobrażeniach Afryki w sztuce polskiej
 20. 15-17 XI 2010, Konferencja naukowa „Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich” organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, referat: Afrykanika z kolekcji Aleksandra Wernera w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu, (wspólnie ze Sławomirem Majochem)
 21. 22-23 X 2010, Konferencja naukowa „Dla Ciebie chcę być biała. Mniejszości narodowe i etniczne w sztuce polskiej od 1945 r. do dzisiaj”, organizatorzy: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego; referat: Wizerunek „Murzyna” w sztuce polskiej po 1945 r.
 22. 16-19 IX 2010, II Kongres Afrykanistyczny, Obra, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, referat: Polskie prywatne kolekcje afrykanistyczne po 1945 r. - zarys problematyki
 23. 24 V 2010, Ogólnopolska konferencja naukowa „Afryka w stosunkach międzynarodowych. Historia, stan obecny, perspektywy”, Dni Afryki w Olsztynie, organizatorzy: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; referat: Porozumienia polsko-afrykańskie w okresie PRL-u i ich wpływy na powstawanie kolekcji sztuki afrykańskiej w Polsce
 24. 24-26 IX 2009, Konferencja naukowa "Cyfrowe Spotkania z zabytkami. Obraz jako przedmiot i metoda badań, Wrocław, Organizatorzy: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, NASK, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii; referat: Miejsce współczesnej sztuki afrykańskiej w globalnej przestrzeni cyfrowej
 25. 6-8 V 2008, Konferencja naukowa „Christian Art on the Borderland of Asia, Africa and Europe”, Zakroczym, organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; referat: „Portuguese ancestors” – The Portuguese Conquistadors' influence on Iconography the Benin Kingdom
 26. 22 II 2008, Konferencja naukowa „Ciało fizyczne, ciało medyczne, ciało estetyczne”, Łódź, organizator: Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego; referat:  „Laleczka-córeczka” – lalki płodności Akua'ba ludu Aszanti (Ghana) 
 27. 4-7 X 2007, Interdyscyplinarna Sesja Naukowa „Kultury Afryki”, Toruń, organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Koło Naukowe Kultury Orientu UMK w Toruniu, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu; referat: Rzeźby bliźniąt ibedżi. Forma i styl wybranych regionów Królestwa Joruba (Nigeria)

ORGANIZACJE:
 • Polskie Stowarzyszenie Muzealników Polskich (od 2018)
 • Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (od 2007)
 • Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (od 2007) - Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
 • Koło Naukowe Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa (2015/2016, opiekun pomocniczy)
 • Koło Naukowe Kultury Orientu (wiceprzewodnicząca koła – 2008, 2006-2008)

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA (wybór):
 • 2 III 2019, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Organizacja warsztatów dotyczących muzeologii cyfrowej w ramach II Sympozjum Muzealniczego pn. Muzeum wobec humanistyki cyfrowej - organizatorka i koordynatorka
 • 25 XI 2018, Bydgoskie Centrum Sztuki w Bydgoszczy, SDA, Cykl spotkań "Okiem historyka sztuki", wykład z pokazem pt. Tradycje ludowe we współczesnej sztuce Afryki Subsaharyjskiej
 • 17 XI 2018, Konferencji dla nauczycieli, studentów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą „Spotkanie z innym"  w ramach 4. edycji Tygodnia Edukacji Globalnej, cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur; organizatorzy: Muzeum Narodowym w Szczecinie, Fundacja Artykuł25, wykład pt. Sztuka społecznie zaangażowana w Krajach Afryki Subsaharyjskiej
 • 16 XI 2017, IV Konferencja DARIA-H, Toruń; udział w debacie: O barierach we współpracy nauki z instytucjami dziedzictwa w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć cyfrowych; moderator: Dominik Purchała, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW ; Wydział Historyczny UW. Paneliści: prof. dr hab. Aleksander Bursche, Dorota Szkodzinska,  dr hab. Dariusz Brzostek, Małgorzata Baka, Marcin Werla
 • 14 V 2016, II Toruńska Noc Muzealna, Muzeum im. Tony’ego Halika, oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, prelekcja z pokazem pt. Współczesna sztuka Tanzanii i Mozambiku
 • 15 IV 2015, Spotkanie Koła Naukowego Historyków Sztuki, Wydział Nauk Historycznych UMK, prelekcja pt. Zjawiska we współczesnej sztuce afrykańskiej
 • 11 III 2015, Seminarium Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Oddział Toruń; wykład pt. Współczesna sztuka afrykańska - zjawiska, kolekcje, rynek sztuk 
 • Cykl warsztatów: dla dorosłych (Dom Kultury! Bydgoskie Przedmieście, Toruń); dla młodzieży ponadgimnazjalnej (Galeria Sztuki Wozownia i szkoły, Toruń); dla seniorów (Dom Kultury! Bydgoskie Przedmieście, Toruń); cykl spotkań pt. Sztuka w świecie podziałów (Galeria Sztuki Wozownia, Toruń); w ramach projektu Afryka | Sztuka społecznie zaangażowana, Toruń, VII-XII 2015
 • 21 VI 2013, Warsztaty Sensomotoryka tańca afrykańskiego, wspólnie z dr. Tomaszem Komendzińskim; CSW w Toruniu, w ramach Spotkania Naukowego „Neuro-historia sztuki?”
 • 2012: Organizatorka konferencji naukowej „Metodologia badań nad kulturą i sztuką Afryki”, Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 28 IX (www.africanart.umk.pl)
 • 2007: Współorganizatorka, pomysłodawczyni i koordynatorka Festiwalu Kultur Afryki, 4-7 X 2007, Toruń, zorganizowanego przy współpracy dr Anny Nadolskiej-Styczyńskiej (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, UMK w Toruniu) oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu (publikacja pokonferencyjna), Afrykamera, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY:
 • 2018, szkolenie
 • 26 X 2018, szkolenie Zarządzanie projektem dofinansowanym ze źródeł zewnętrznych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa
 • 10 V 2018, Szkolenie OMEKA, czyli tworzenie narracyjnych wystaw cyfrowych i nie tylko, prowadzenie: dr Dominik M. Piotrowski, Biblioteka Uniwersytecka, UMK w Toruniu
 • 15 XI 2017, szkolenie Modele i warunki udostępniania zbiorów w Internecie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa
 • 24 III 2017, warsztaty Wizualizacje steamów Twittera, prowadzenie: Marcin Wilkowski i Odkryć sieci w historii, prowadzenie: Vieslava Osińska, Maria Skóra, Dawid Stanny, w ramach konferencji Wizualizacja danych w humanistyce, 23-24 III 2017, Toruń; organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka UMK i In.
 • 27-28 VII 2013, Summer School of Neuroarthistory, Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich, Wielka Brytania
 • IV-VII 2009, Kurs „Gawin” – grafika, animacja wideo w Internecie, Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, UMK, Toruń


DYDAKTYKA:

PROWADZONE ZAJĘCIA: >>> 
2019/2020:
 • Konwersatorium specjalistyczne z kultury artystycznej
 • Konwersatorium specjalistyczne z zabytkoznawstwa
 • Podstawy muzeologii
 • Problematyka artystyczna nowych mediów
 • Problematyka edukacyjna w muzeum
 • Wystawa i muzeum wirtualne
 • Zagadnienia rynku sztuki i antyków
PROWADZONE ZAJĘCIA:
 • Moduł VIII: Rola sieci www w przekazywaniu informacji muzealnej 
  • Internet jako źródło informacji: specjalistyczne bazy danych
  • Muzealna strona WWW i zarządzanie jej treścią
  • Narzędzia społecznościowe z muzeumKONTAKT:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 56 611 38 20, pok. 314
skype: "Małgosia Muz"
 

DYŻUR:
po wcześniejszym umówieniu się meilowo lub telefonicznie

 

 
FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS