dr Alicja Saar-Kozłowska

Adiunkt w Zakładzie Muzealnictwa.

W latach 1977-1983 studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, specjalność Konserwatorstwo i Muzealnictwo. W 1982 r. student-stażysta w Zakładzie Muzealnictwa. Od 1 XI 1983 r. asystent, od roku 2000 wykładowca w Zakładzie Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • sztuka nowożytna terenów Polski, Szwecji i Włoch 
  • biografia, pochówek i pomnik grobowy Anny Wazówny, siostry króla Polski Zygmunta III Wazy
  • nagrobek króla Szwecji Jana III Wazy w katedrze w Uppsali
  • rzeźba polska w XVII wieku
  • rzeźba włoska XV wieku
  • badania źródłowe dotyczące rodziny Wazów w Polsce i w Szwecji m. in. korespondencja Anny Wazówny, królowej Anny Habsburżanki, pierwszej żony Zygmunta III Wazy, Urszuli Meierin, ochmistrzyni dworu króla Zygmunta III
  • zagadnienia ikonografii nowożytnej (m.in. symbolika perły, symbolka zwierzęca)
 • wystawiennictwo współczesne 

PUBLIKACJE:

 • Geneza fundacji pomnika grobowego Anny Wazówny w Kościele NP Marii w Toruniu, [w:] Sztuka Torunia i Ziemi Chełmińskiej 1233-1815, red. Józef Poklewski, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, s. 159-179.
 • Przygotowania przed powtórnym pochówkiem Królewny Anny Wazówny w kościele WNP Marii w Toruniu, "Przegląd Regionalny", r. I, 1995, Nr 2, s. 79-111.
 • Infantka Szwecji i Polski. Anna Wazówna 1568-1625. Legenda i rzeczywistość, Toruń 1995.
 • Colloquium Charitativum Secundum i pochówek Anny Wazówny. Obchody Międzynarodowego Roku Tolerancji w Toruniu (12-15 października 1995 r.), "Rocznik Toruński", t. 23, 1996, s. 207-218.
 • Śmierć i problemy pochówku Anny Wazówny w Brodnicy, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t. XXVII, Nauki Humanistyczno-Społeczne", Toruń 1996, z. 298, s. 45-94.
 • Remembrance of Swedish-Polish History, "Livrustkammaren". Journal of the Royal Armoury 1995-96, Stockholm 1997, s. 87-136.
 • Toruńskie obchody Międzynarodowego Roku Tolerancji w 1995 roku. Colloquium Charitativum i pochówek Anny Wazówny, "Przegląd Regionalny" R. II/1996, Toruń 1997, nr 1, s. 99-155.
 • Napisy na pomniku grobowym królewny Anny Wazówny w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Pytanie o granice interpretacji, [w:] Inskrypcje toruńskie, red. Irena Sawicka, Toruń 1999, s. 115-165.
 • Anna Vasas ar i Polen. Bildrag till forskningen om prinsessans personlighet, "Acta Sueco-Polonica" 7/1998, Uppsala 1999, s. 1-18.
 • Dwie wystawy poświęcone rodzinie Wazów w Szwecji (Two Exhibitions devoted to the Vasa Family in Sweden), "Acta Sueco-Polonica" 7/1998, Uppsala 1999, s. 167-168.
 • Ślady antyku. W średniowieczu i w czasach nowożytnychKlasyczne sztuki piękne. Rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło artystyczneGalerie i muzea. W Polsce, Europie, na świecie i w Internecie; biogramy artystów; hasła w słowniczku terminów plastycznych, [w:] Witold Chmielewski, Alicja Saar-Kozłowska, Małgorzata Jankowska, ilustracje Iwona Chmielewska, Sztuka na fali, czyli wyprawa w świat plastyki, Poznań 2000, s. 62-116. [Podręcznik dla I klasy gimnazjum].
 • Historia fundacji i rekonstrukcje pomnika grobowego króla Jana III w katedrze w Uppsali. Przyczynek do badań nad twórczością Willema van den Blocka (The History of the Foundation and Reconstruction of the Tomb Monument of King John III Vasa in Uppsala Cathedral. A Contribution to Studies of the Work of Willem van den Block), [W:] Stosunki Polsko-Szwedzkie w epoce nowożytnej. Polish-Swedish Relations from 16th to 18th Centuries. Materiały Sesji, Warszawa, grudzień 1999, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2001, s. 63-106.
 • Polskie lata Anny Wazówny. Przyczynek do badań nad osobowością postaci w świetle nowo poznanych źródeł, "Almanach Historyczny" t. 3, 2001, s. 40-71.
 • Princes Anna Vasa. An extraordinary woman in Swedish and Polish history [W:] The Vasa Dynasty and the Baltic Region. Politics, Religion and Culture 1560 - 1660. A Symposium at Kalmar Castle, February 4-6 2000, editor Lars Andersson, Kalmar 2003, s. 39-50.
 • Klejnoty Anny Wazówny w jej wizerunku nagrobnym w Toruniu [W;] Amulet - Znak - Klejnot. Biżuteria w Polsce. "Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce", Materiały z IV Sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku, w dniach 6-7 marca 2003 roku, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2003, s. 56-68.
 • Anna Wazówna (1568 - 1625). Na styku historii Polski i Szwecji. Anna Vasa (1568 - 1625).En länk mellan Polens och Sveriges historia [W:] Szwecja - Polska dziś i jutro. Polen och Sverige, idag och imorgon, red. Joanna Nicklasson-Młynarska, Warszawa - Sztokholm 2003, s. 57-69.
 • Mieczysław Saar. Malarstwo. Monografia wydana z okazji 50-lecia pracy twórczej, Toruń 2004.
 • Anna Wazówna - królowa botaniki polskiej, Materiały seminaryjne XXI Dni Drwęcy, Brodnica 2005, s. 44-53.
 • Pomniki grobowe rodziny króla Jana III Wazy w Szwecji i w Polsce [W:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową. On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relation between Scandinavian and Central European Countries, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej: Wrocław - Jelenia Góra - Karpacz 25-30 listopada 2003 r., redakcja naukowa Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, t. 2, s. 569-585.
 • Anna Wazówna –„Królowa Botaniki Polskiej” Mądra królewna w historii staropolskiej medycyny, [w:] Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu, Toruń 2008, s. 304-319.
 • Symbolika perły. Przyczynek do badań nad wykorzystaniem motywu perły w ikonologii i emblematyce, [w:] Dawna i nowsza biżuteria w Polsce. Materiały z VIII sesji naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce przygotowanej przez Toruński Oddział Historyków Sztuki zrealizowanej we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. w Gdańsku w dniach 14-15 marca 2007 roku, Toruń 2008, s. 11-43
 • Teatr-Muzeum Dalί w Figueres. Kolekcja dzieł własnych oraz artystów szanowanych w scenerii własnej, [W:] Nowoczesność kolekcji, red. naukowa: Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska, Toruń 2010, s. 179-194.
 • The Dali Theatre-Museum in Figueres. A collection of the artist`s own works and of the works of artist respected in his own milieu, in: Modernity of Collection, red. Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska, Toruń 2010, p. 179-195.
 • Problem autorstwa wyposażenia architektoniczno-rzeźbiarskiego kaplicy Kołudzkich w katedrze w Gnieźnie. Próba rozpoznania cech warsztatu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t. 38, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 394, Toruń 2010, s. 15-87.
 • Perła wobec idei vanitas, [w:] Koral, perła i inne wątki. Biżuteria w Polsce, Materiały z X Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce zorganizowanej przez Toruński Oddział historyków Sztuki oraz Muzeum Pałac w Wilanowie, Pałac w Wilanowie 7-8 maja 2009 r., Warszawa – Toruń 2010, s. 31-40.
 • Maria Śliwińska, Alicja Saar-Kozłowska, Promocja polskich kolekcji muzealnych w portalach europejskich, [w:] Koral, perła i inne wątki. Biżuteria w Polsce, Materiały z X Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce zorganizowanej przez Toruński Oddział historyków Sztuki oraz Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Pałac w Wilanowie 7-8 maja 2009 r., Warszawa – Toruń 2010, s. 146-150.
 • Piotr Kożurno, Alicja Saar-Kozłowska, Maria Śliwińska, First Contact with Culture, “Uncommon Culture”, Vol. 1, 2010, No. 1/2, Think Culture, s. 152-159.
 • Minerwa Północy i Szwedzki Herkules. Wizerunek królowej Krystyny w grafice propagandowej z 1649 roku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t. 41, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 398, Toruń 2011, s. 39-73.
 • Zielnik Szymona Syreniusza, „Rocznik Elbląski”, t. XXIV, Elbląg 2012, s. 45-105.

RECENZJE:

 • recenzja: Stanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I (Sigismund`s Chapel (1515-15330. Artistic and Ideological Issues of the Mausoleum of King Sigismund I of Poland, Warszawa 2007, “Uncommon Culture”, vol. 1 : 2010, no 1/2, Think Culture, s. 182-183.
 • recenzja: Technology and Technique in Research on the Works of Art. Ars Sine Scientia Nihil Est, Toruń (Poland) 25-26 November 2010, “Uncommon Culture”, vol. 1 : 2010, no1/2. Think Culture, p. 189-190.

SPRAWOZDANIA:

 • sprawozdanie: The church of Christ`s crib (Kripplein Christi) in Wschowa at the time of the confessionalization process in Central European countries at the turn of the 16th and 17th centuries. Wschowa (Poland) October 21-22, 2010, “Uncommon Culture”, vol. 1 : 2010, no1/2, Think Culture, p. 186-187.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA:

 • 1995 - Nagroda II stopnia JM Rektora UMK za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 1994/1995
 • 1996 - Medal Gwiazdy Polarnej przyznany przez Jego Wysokość Króla Szwecji Karola XVI Gustawa za całokształt badań nad rodziną Wazów w Polsce i Szwecji
 • 1996 - Nagroda Regionalna Rady Regionalnej Pomorza Nadwiślańskiego oraz Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
 • 1997 - Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury przyznana przez Ministra Kultury i Sztuki
 • 2005 - Medal Honorowy im. Anny Wazówny przyznany przez Starostę Brodnickiego za wkład w przybliżenie współczesnym postaci Anny Wazówny
 • 2005 - Medal Miasta Brodnicy przyznany przez Burmistrza Miasta Brodnicy

GRANTY i STYPENDIA:

 • Svenska Institute w Konstvetenskapliga Institutionen w Uppsali, 1986
 • Kunsthistorisches Institut we Florencji, 1987
 • Stypendium Uniwersytetu w Uppsali, 1995
 • Berit Wallenbergs Stiftelse w Sztokholmie, 1999
 • Realizacja grantu KBN Korespondencja Anny Wazówny i osób z nią związanych, 

WYSTAWY:

 • Anna Wazówna. Infantka Szwecji i Polski. Królewski pogrzeb w Toruniu: Muzeum Miejskie Wrocławia, Ratusz 1996, Muzeum Okręgowe w Toruniu 1996, Golub-Dobrzyń, Zamek 1997; Uppsala, katedra 1997, Vadstena, Muzeum na Zamku 1998, Muzeum w Nysie 1999, Muzeum w Brodnicy 2005.
 • 50-lecie twórczości Mieczysława Saara: Galeria "Wozownia", Toruń 2004, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 2004, Muzeum w Brodnicy, Galeria Brama, Brodnica 2006
 • Anna Wazówna 1568-1625. Człowiek, księgi i drzewa. Szwedzka królewna w Brodnicy. Wystawa biograficzna oraz starodruków o tematyce botanicznej i medycznej ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Elbląskiej, Archiwum Państwowego w Toruniu, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Muzeum w Brodnicy, zbiorów własnych autorki, Galeria Brama, Brodnica XI 2005- I 2006.
 • Irregular Talents - Międzynarodowa wystawa sztuki artystow niepełnosprawnych i profesjonalnych, Pinacoteca Nazionale di Bologna, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruni, Akademickia Przestrzeń Kulturalna w Bydgoszczy (Wyższa Szkola Gospodarki), 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

 • Przygotowanie programu i organizacja ponowionego po eksploracji krypty ekumenicznego pochowku królewny Anny Wazówny (15 10 1995) oraz programu rekonstrukcji atrybutów figur portalowych pomnika grobowego Anny Wazówny w kościele WNP Marii w Toruniu
 • Organizacja i prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych UMK (m.in. warsztaty poświęcone sztuce nagrobnej 1995, sztuce i kulturze żydowskiej 1996, sztuce i kulturze prawosławnej 1997), zainicjowanie i wydawanie wraz ze studentami gazety Koło Sztuki, uczestnictwo we florenckich spotkaniach Fundacji Del Bianko
 • Recenzowanie toruńskich wystaw sztuki dla Radia PiK w latach 1996-1998
ORGANIZACJE:

PROWADZONE ZAJĘCIA: >>>

Prowadzone zajęcia: m. in. wykłady i ćwiczenia z historii sztuki nowożytnej polskiej i powszechnej, zabytkoznawstwo rzeźby, wystawiennictwo muzealne, historia doktryn artystycznych, proseminarium z historii sztuki, nauki pomocnicze historii sztuki - emblematyka i ikonologia.

DYŻURY: >>>

KONTAKT:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 56 611 38 20, pok. 314

 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS