mgr Anna Kornelia Jędrzejewska

 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych. Praca magisterska: „Gotyckie iluminacje Catena aurea z kręgu krzyżackiego na przykładzie  Komentarzy Tomasza z Akwinu do Ewangelii św. Marka ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu” napisana pod kierunkiem prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek.

Ukończyła Podyplomowe Muzealnicze Studia Kuratorskie w Instytucie Historii Sztuki UJ, praca dyplomowa: wystawa „Sensualia” w Galerii Starmach pod kierunkiem Andy Rottenberg. Obecnie doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce, w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska pt. "Toruńskie kolekcje form piernikarskich", pisana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK.

Muzealnik, kurator, edukator. W latach 2006-2017 roku pracownik Muzeum Okręgowego w Toruniu(Dział Naukowo-Oświatowy, Dom Mikołaja Kopernika, Dział Edukacji, Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa). Obecnie Kustosz w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Współautorka Muzeum Toruńskiego Piernika – oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Prywatnie autorka blogu o tradycjach piernikarskich „Piernikarka”.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: 

 • tradycje kulinarne i ich dziedzictwo materialne oraz niematerialne w kontekście muzealnym
 • historia dziedzictwa  kulinarnego z naciskiem na piernikarstwo i kolekcjonerstwo form piernikarskich
 • historia kolekcjonerstwa i muzeologia
 • edukacja muzealna
 • kuratorstwo i wystawiennictwo


PUBLIKACJE:

KATALOGI i OPRACOWANIA
 • Piernikowy przepisownik, z K. Lewandowskim, Toruń 2016
 • Przewodnik po Muzeum Okręgowym w Toruniu (część dotycząca Muzeum Toruńskiego Piernika)  / z B. Kukowicz-Wirowską, red. E. Okoń, Warszawa 2015
 • Blask gotyckich ksiąg: rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim, katalog wystawy / z M. Czyżak, Toruń 2008
 • Odwiedziny w Domu Mikołaja Kopernik, Toruń 2008

ARTYKUŁY:

 • Sekret toruńskich pierników. O słynnych smakołykach z „piernikowego miasta” – 2017 r.  tekst artykułu na portalu edukacyjnym: Historia poszukaj
 • Piernik i jego rola w życiu codziennym. O kulturotwórczym znaczeniu piernych wypieków, wydawnictwo pokonferencyjne w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "W kręgu rodziny epok dawnych - rytmy życia, rytmy codzienności zatytułowanej: „Dom – Codzienność i Święto” Organizowanej przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (w druku)
 • Dawna Fabryka Gustava Weese jako miejsce prezentacji tradycji rzemiosła i przemysłu piernikarskiego. Od wystawy do Muzeum Toruńskiego Piernika, [w:] Technika w muzeum. Muzeum. Formy i środki prezentacji, Bydgoszcz 2014 [z B. Kukowicz-Wirowską].
 • Mikołaj Kopernik, Toruńskie pierniki i Gotyk na dotyk – interaktywne formy edukacji historycznej w Muzeum Okręgowym w Toruniu, [w:] Historia w muzeum. Muzeum. Formy i środki prezentacji, Bydgoszcz 2013 
 • Pomoce dydaktyczne w działalności edukacyjnej Muzeum Okręgowego w Toruniu, [w:] Edukacja muzealna w Polsce Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. Marcin Szeląg, Warszawa 2012, s. 120-122.
 • Gotyckie iluminacje Catena aurea super Marcum ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, „Folia Toruniensia”, 9-10, 2009-2010, s. 7-32.
 •  „Blask gotyckich ksiąg. Rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim”: Muzeum Okręgowe w Toruniu 19.02.2008 - 11.03.2008 r., "Folia Toruniensia", 2009/2010, t. 9/10 (dr. 2010) s. 147- 150 [z M. Czyżak].
 • O gotyckich szafach, ich stylu i treści”, "Wiadomości Historyczne: czasopismo dla nauczycieli", t. 51 ( 2008), nr 1
W PRZYGOTOWANIU:
 • Muzeum Toruńskiego Piernika. Koncepcja. Realizacja. Perspektywy (artykuł pokonferencyjny w wygłoszony na I Dorocznej Konferencji Naukowej Muzealników z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r.
 • Kolekcja form piernikarskich z Muzeum Okręgowego w Toruniu (artykuł pokonferencyjny wygłoszony na konferencji Wydziału Sztuk Pięknych UMK: Stare i Nowe dziedzictwo Torunia i Bydgoszczy 2017).
 • Zbiory form piernikarskich w Toruniu od XVII wieku do 1926 roku, w świetle inwentarza Stanisława Dąbrowskiego, referat w ramach I Sympozjum: Muzeum a pamięć - forma, produkcja, miejsce 8-9 czerwca 2017 r. Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
 • Gingerbread as a symbol of tangible, intangible heritage and local identity of Toruń, referat w ramach konferencji: Food and Drink as Symbols Conference: historical perspectives 27-28.10.2017 Department of History and Material Culture of English Speaking Countries Pedagogical University of Krakow, Poland.
 • Piernik a turystyka. Tradycje piernikarskie w kształtowaniu atrakcyjnego produktu (referat III konferencji naukowej „Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka.”,17. kwietnia 2018 r., Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji z Grupy Uczelni Vistula w Warszawie.
 
 
WYSTAWY (jako kurator):
WYSTAWY STAŁE
 • Muzeum Toruńskiego Piernika – oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu zlokalizowane w dawnej toruńskiej fabryce pierników rodziny Weese, otwarcie 2015; przygotowanie scenariusza wystawy i koncepcji nowego oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu /razem z Barbarą Kukowicz-Wirowską; Wystawa stała i koncepcja Muzeum Toruńskiego Piernika otrzymały nagrodę w Konkursie na Muzealne Wydarzenie 2015 roku – Sybilla; w kategorii: Wystawy przyrodnicze i techniczne oraz wyróżnienie EMYA – Europejskiej Nagrody Roku dla najlepszych realizacji wystawienniczych w Europie, Muzeum Toruńskiego Pienrika – oficyny - przygotowanie scenariusza i koncepcji tzw. oficyn Muzeum Toruńskiego Piernika /razem z Barbarą Kukowicz-Wirowską. Współpraca przy realizacji w zespole kuratorskim jako konsultant naukowy, udostępnienie 2018
WYSTAWY CZASOWE
 • „In medio residet sol”- wystawa planszowa na zamówienie Ambasady RP w Madrycie, 2007  / kurator razem  z M. Kłosińskim
 • „Blask gotyckich ksiąg” 2008 – wystawa czasowa iluminowanych rękopisów średniowiecznych w Muzeum Okręgowym w Toruniu / kurator razem z M. Czyżak
 • „Sensualia” 2008  – wystawa dyplomowa w Galerii Starmach w Krakowie / pod kierunkiem Andy Rottenberg: kuratorki Anna Borejczuk, Zofia Cielątkowska, Anna Kornelia Jędrzejewska, Karolina Harazim, Katarzyna Nowak, Paulina Rymkiewicz, Magda Szewciów, Paulina Zarębska.
 • „60 lat edukacji w Muzeum Okręgowym w Toruniu” 2010 – wystawa planszowa w Muzeum Okręgowym w Toruniu / w zespole kuratorskim 
 • „Obok. Polska - Niemcy. 1000 lat historii w sztuce" /współpraca w zespole przy  kwerendzie i wyborze obiektów z Torunia 2011
 • „PiparkoogiMaania” /pierniki toruńskie Tallinn, współpraca z Ambasadą RP w Tallinie2012
 • „Moja Przygoda w Muzeum” – Hongkong - wystawa planszowa, tekst do katalogu, prelekcje i warsztaty piernikarskie / współpraca w zespole pod kierunkiem M. Sokołowskiej2013
 • „Historia Toruńskich Pierników”, wystawa planszowa na Święto Toruńskiego Piernika 2014
 • „Giełda przepisów piernikowych”, wystawa planszowa na Święto Toruńskiego Piernika 2015
 • „PiparkoogiMaania” / Tallinn - współpraca z Ambasadą RP w Tallinie 2015 , część dotycząca Torunia
 • „Ciastka z pieprzem. O śląskich piernikach i dawnych formach” / współorganizacja z Muzeum Narodowym we Wrocławiu 2016
 • „Pierniki Elizy, opłatki i „ciasto życia”. O piernikach norymberskich”, Muzeum Okręgowe w Toruniu / kurator 2016
 • „ PiernikoMaania” Toruń / kurator z Pelle Kalmo, Mari-Liis Laanema , współpraca z K. Lewandowskim oraz M. Czadrowską, 
 • "PiparkoogiMaania” Tallinn / pierniki toruńskie współpraca z Ambasadą RP w Talliniev2016
 • „Weź miodu praśnego…” Dawne i współczesne przepisy piernikarskie / kurator razem z K. Lewandowskim 2017
 • „Pierniki. Podróż do krainy zmysłów... przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kulturę kulinarną w Europie Środkowej" / opieka kuratorska nad wystawą przygotowaną przez Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego w Haus Schlesien 2017
 • „Z serca Fabryki” Dzieje Fabryki Cukierniczej „Kopernik” S.A. 2017   – autorski scenariusz (niezrealizowana)
 • 95 lat minęło… Jubileusz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego 2018 / w zespole kuratorskim z p. Danutą Sójkowską
WYSTAWY WĘDRUJĄCE ("MOBILNE"):
 • 2011 „Z Torunia do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku” – wystawa edukacyjna/ kierowanie zespołem kuratorskim: M. Kłosiński, M. Dembek, M. Mikulska-Wernerowicz, M. Sokołowska.
 • od 2012 - 2017 „Świat Toruńskiego Piernika”  Opieka kuratorska w: Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Regionalnym w Człuchowie, Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Muzeum Regionalnym w Radomsku, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Muzeum w Radomiu, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum w Ostródzie, Muzeum w Turku.
 
KONFERENCJE (wybór):
 • 2011, Konferencja Historia w muzeum. Muzeum. Formy i środki prezentacji, Bydgoszcz; referat: Toruńskie pierniki i Gotyk na dotyk – interaktywne formy edukacji historycznej w Muzeum Okręgowym w Toruniu
 • 2013, Konferencja Technika w muzeum. Muzeum. Formy i sroki prezentacji, Bydgoszcz – referat: Dawna Fabryka Gustava Weese jako miejsce prezentacji tradycji rzemiosła i przemysłu piernikarskiego. Od wystawy do Muzeum Toruńskiego Piernika / z B. Kukowicz-Wirowską.
 • 2013, Konferencja "Stare i Nowe dziedzictwo Torunia i Bydgoszczy"; referat: Stara fabryka i nowe muzeum. Dziewiętnastowieczna fabryka pierników Gustawa Weesego jako Muzeum Toruńskiego Piernika - odział Muzeum Okręgowego w Toruniu / z B. Kukowicz-Wirowską
 • 2014, Konferencja pt. "Co nas inspiruje, czyli ciekawe projekty edukacyjne w muzeum", Muzeum Powstania Warszawskiego; referat: Toruński piernik – atrakcyjny produkt turystyczny oraz istotny element edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu / z B. Kukowicz-Wirowską 
 • 2016, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "W kręgu rodziny epok dawnych - rytmy życia, rytmy codzienności zatytułowanej: „Dom – Codzienność i Święto” organizowanej przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; referat: Piernik i jego rola w życiu codziennym. O kulturotwórczym znaczeniu piernych wypieków
 • 2016, XVII Dni Interdyscyplinarne. Między sacrum a profanum – święci w kulturze. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; referat: Wizerunki świętych na dawnych piernikarskich,  
 • 2016, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Jeść! – Uczta w kulturze” Wydiał filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach, referat: Marcepany, traganty, pierniki – o dekoracjach cukierniczych dawnych uczt
 • 2016, Doroczna Konferencja Naukowa Muzealników Województwa Kujawsko-Pomorskiego; referat: Muzeum Toruńskiego Piernika. Koncepcja. Realizacja. Perspektywy
 • 2017, Stare i Nowe dziedzictwo Torunia i Bydgoszczy – konferencja Wydziału Sztuk Pięknych UMK; referat: Kolekcja form piernikarskich z Muzeum Okręgowego w Toruniu.
 • 2017, Seminarium Food and museums. Podczas Europejskiego Tygodnia Edukacji Gastronomicznej, realizowanego w Toruniu; referat: Gingerbread and museum / razem z K. Lewandowski
 • 2017, Museum of Torun Gingerbread - prezentacja Muzeum Toruńskiego Piernika w ramach konferencji muzealnej European Museum of the Year Award – Zagrzeb 2017
 •  8-9 VI 2017, I Sympozjum: Muzeum a pamięć - forma, produkcja, miejsce;  Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu; referat: Zbiory form piernikarskich w Toruniu od XVII wieku do 1926 roku, w świetle inwentarza Stanisława Dąbrowskiego
 • 27-28 X 2017, Food and Drink as Symbols Conference: historical perspectives; referat: Gingerbread as a symbol of tangible, intangible heritage and local identity of Toruń
 • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu- 40 lat działalności, referat w ramach II Dorocznej Konferencji Naukowej Muzealników Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
 • 17 IV 2018, III konferencja naukowa "Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka", Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji z Grupy Uczelni Vistula w Warszawie; referat: Piernik a turystyka. Tradycje piernikarskie w kształtowaniu atrakcyjnego produktu

ORGANIZACJE:
 • Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski (członek Komisji Rewizyjnej)
 • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu (w latach 2012 – 2017 sekretarz)
 • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki – oddział Toruński
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, Komitet Okręgowy Olimpiady Artystycznej (w latach 2007-2017 sekretarz naukowy ds. historii sztuki)
 • Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej
 • Forum Edukatorów Muzealnych
 • Slow Food Kujawsko-Pomorskie


 
KONTAKT:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS