Facebook

Program merytoryczny

Program merytoryczny Studiów obejmuje 180 godzin zajęciowych, realizowanych podczas 9 comiesięcznych zjazdów (6h piątek + 8h sobota + 6h niedziela). Zajęcia mają formę wykładów, konwersatoriów oraz prezentacji, które są podzielone na blok ogólnomuzealniczy i specjalistyczny poświęcony problematyce wykorzystywania technik informatycznych oraz profilaktyce konserwatorskiej w muzeum.

Blok ogólnomuzealniczy obejmuje zagadnienia teorii dziedzictwa kultury, podstawy teorii kolekcji i muzeów oraz nowoczesnej teorii muzealniczej, wystawiennictwa, zewnętrznych funkcji muzeów. Istotną jego część stanowią także zagadnienia rynku antykwarycznego, promocji i marketingu oraz prawa autorskiego (ok. 60 godz.). Przewidywane są również wykłady monograficzne poświęcone powyższej problematyce wygłaszane przez wybitnych jej znawców.

 

Blok specjalistyczny (ok. 100 godz.) składa się z dwu części, obejmujących:

 1. problematykę wykorzystywania technik informatycznych w zarządzaniu zbiorami (ewidencja, inwentaryzacja, opracowanie naukowe, opieka konserwatorska, digitalizacja), w zarządzaniu muzeum jako instytucją (administracja, działalność edukacyjna), w wystawiennictwie; zarządzanie informacją (strona www muzeum, informacja naukowa); zagadnienia rzeczywistości wirtualnej (muzeum, wystawa)

 2. teoretyczne podstawy profilaktyki konserwatorskiej, zagadnienia zagrożeń oraz zniszczeń muzealiów i metod zapobiegania im (warunki klimatyczne, oświetleniowe, przechowywanie i transport muzealiów); podstawy problematyki konserwatorskiej obiektów zabytkowych; zagadnienia bezpieczeństwa zbiorów

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Wydziału Sztuk Pięknych (zwłaszcza w zakresie problematyki ogólnomuzealnej i profilaktyki konserwatorskiej) oraz przez zaproszonych wybitnych specjalistów uniwersyteckich i muzealnych.

Program ramowy studiów na rok akademicki 2014/2015 obejmuje

 • Teoretyczne podstawy muzealnictwa
 • Wewnętrzne i zewnętrzne funkcje muzeum
 • Problematyka prawna w muzealnictwie
 • Profilaktyka konserwatorska w muzeum
 • Zagadnienia bezpieczeństwa zbiorów
 • Problematyka konserwacji zbiorów
 • Informatyka w zarządzaniu muzeum: zbiory i instytucja
 • Rola sieci WWW w przekazywaniu informacji muzealnej
 • Zagadnienia ekspozycji muzealnej.


Szczegółowy program ramowy: pobierz

Warunki uczestnictwa i szczegółowy program merytoryczny studiów znajduje się na stronie: www.psmuz.umk.pl.

 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS