Facebook

Podyplomowe Studia Muzealnicze

Studia Podyplomowe w Zakresie Ochrony i Zarządzania Kolekcją Muzealną  przy Zakładzie Muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstały na podstawie zarządzenia Rektora UMK z 29 marca 2000 r. (nr 12).

Termin rekrutacji upływa 15 października 2015 roku. Studia będą trwały dwa semestry.


www.psmuz.umk.pl

 

Ze względu na lokalizację naszej Uczelni kierowane jest ono głównie do pracowników muzeów Polski północnej i zachodniej, obejmując programem nauczania teorię oraz organizację muzealnictwa i kolekcjonerstwa, problematykę działalności zbiorotwórczej muzeum, profilaktyki konserwatorskiej, komputeryzacji i informatyki w muzeach, tzw. funkcji zewnętrznych i wewnętrznych muzeum, wystawiennictwa. Program ten w ciągu ponad dziesięciu lat przeszedł ewolucję i ostatnio skoncentrowany był na zbiorach oraz ich merytorycznym opracowaniu (Kurs zabytkoznawstwa rzemiosła artystycznego).

UWAGA! Następna edycja studiów rozpocznie się w październiku 2016 roku. Termin rekrutacji upływa 15 października 2016 roku. Studia będą trwały dwa semestry.

Proponujemy problematykę związaną z dwoma równie ważnymi obszarami funkcjonowania dzisiejszego muzeum: profilaktyce konserwatorskiej i ochronie zbiorów oraz informatyce i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu nimi i dokumentacji. Obejmuje to zagadnienia tak tradycyjnie związane z naczelnym posłannictwem muzeum, jak też takie, które wynikają z wymogów stawianych im przez dzisiejszą rzeczywistość. Kurs nasz zatem, z pożytkiem dla fachowego poziomu pracy muzeów polskich, umożliwi ich pracownikom kontynuowanie edukacji na poziomie ponadmagisterskim - wobec wymogu podnoszenia kwalifikacji, jako podstawy wszelkich awansów, jaki wprowadza Ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 r., poprzez Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 26, poz. 233). Oferta nasza kierowana jest także do absolwentów studiów uniwersyteckich różnych dziedzin, mających odniesienia dla pracy muzealnej, chcących uzupełnić i pogłębić wiedzę na temat pracy współczesnego muzeum.

Badania nad konserwacją, warunkami przechowywania dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej stanowią nader istotny element profilu naukowego i wieloletniej praktyki nauczania studentów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (nasi absolwenci są cenionymi pracownikami muzeów, a niejednokrotnie wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie). Stanowi to gwarancję wysokiego poziomu naukowego i dydaktycznego proponowanego kursu.

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS