Studia I stopnia ODK - specjalność: Zabytkoznawstwo i Muzealnictwo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Sylwetka absolwenta kierunku Ochrona Dóbr Kultury
Absolwent kierunku Ochrona Dóbr Kultury jest wszechstronnie wykształcony i posiada wiedzę z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa, w zależności od wybranej specjalności. Dzięki temu może dostrzegać i opisywać dzieła sztuki, rozumieć ich specyfikę oraz rozumieć i interpretować dawne i współczesne procesy kulturowe. Zna dzieje ochrony zabytków i problematykę zarządzania dziedzictwem kulturowym. Studia pozwalają mu orientować się w zakresie instytucjonalnej ochrony dóbr kultury, rozwiązywać problemy związane z ochrona zabytków. Kształtuje się te możliwość współdziałania w zespole.
Zna dzieje sztuki od czasów najdawniejszych do współczesnych, w tym take sztukę pozaeuropejska. Rozumie i stosuje metody warsztatu historyka sztuki i zabytkoznawcy w pracy badawczej, przy zrozumieniu problematyki ochrony dóbr kultury – konserwatorskiej, muzealniczej i zabytkoznawczej. Potrafi stworzyć dokumentacje ekspercka przy wykorzystaniu fotografii tradycyjnej i cyfrowej i inwentaryzacji rysunkowo – pomiarowej. Zna dawne techniki budowlane, zagadnienia urbanistyczne czy dzieje rzemiosł artystycznych oraz regulacje prawne w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, obowiązujące w Polsce i na świecie.
Kończący studia przygotowany jest do pracy w instytucjach kultury, w tym muzeach, galeriach sztuki, domach aukcyjnych, ośrodkach kreujących rozwój kultury, w tym fundacjach i pozarządowych, instytucjach typu public relations, a po ukończeniu specjalności nauczycielskiej take w szkolnictwie. Dzięki wpojonym nawykom kontynuuje samokształcenie i jest przygotowany do podejmowania pracy badawczej. Przygotowanie zawodowe umożliwia mu take podjecie studiów doktoranckich.

Dlaczego warto studiować Ochronę Dóbr Kultury?
Kierunek Ochrona Dóbr Kultury jest kierunkiem bardzo atrakcyjnym dla osób interesujących się historia sztuki, zabytkami tworzącymi dziedzictwo kulturowe i ich ochrona. Studia umożliwiają poznanie nie tylko historii rozwoju form artystycznych, ale równie zapoznania się z szeroka problematyka konserwatorska. Studiujący może poznawać historie obiektów sztuki w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. Zajęcia zabytkoznawcze pozwalają na nabycie umiejętności znawstwa zabytków europejskich i pozaeuropejskich, takich jak malarstwo, rzeźba, ceramika, szkło, meble, złotnictwo. Prócz tego nabywa umiejętności związanych z inwentaryzacja obiektów, zarówno metodami tradycyjnymi jak i przy pomocy najnowszych zdobyczy techniki cyfrowej. Poznaje się techniki budowlane, historie urbanistyki i dzieje m.in. detalu architektonicznego.

Absolwent kierunku posiadać będzie także wiedzę dotyczącą ochrony dziedzictwa kulturowego, która może wykorzystać do pracy w różnych instytucjach stykających się z kultura. Wielu kończących kierunek pracuje w mediach, gdzie kreują klimat sprzyjający ochronie zabytków. Dzięki szerokiemu znawstwu problematyki związanej z kultura absolwenci współtworzą koncerty i widowiska plenerowe, publikują liczne książki, artykuły, przewodniki po zabytkach i recenzje z wydarzeń artystycznych. Dzięki studiom i nabytej wiedzy ma możliwość bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki organizując wystawy muzealne, pokazy i prezentacje w galeriach. Obcować może w ten sposób z najważniejszymi często dziełami kultury światowej, zapoznając się z nimi take podczas licznych wyjazdów naukowych i praktyk.
Absolwenci Ochrony Dóbr Kultury Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu są także znanymi i poszukiwanymi pracownikami muzeów, galerii, domów aukcyjnych oraz wszystkich pozostałych instytucji nie tylko stykających się z zabytkami, ale działających na korzyści ich instytucjonalnej ochrony.