Facebook

Dydaktyka

Już od początku istnienia Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa prowadzone zajęcia przygotowywały słuchaczy do obcowania z konkretnym obiektem zabytkowym oraz do pracy w muzeach i urzędach konserwatorskich. Po oddzieleniu się Zakładu Konserwatorstwa, ukierunkowanego na znawstwo architektury, zainteresowania dydaktyczne i naukowe jego pracowników koncentrują się wokół tzw. zabytków ruchomych: malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku oraz rzemiosła artystycznego - np. mebli, złotnictwa, ceramiki szkła, tkanin czy numizmatyki, a w ostatnich latach także plastyki afrykańskiej.

Stopień uwagi i zróżnicowanie wykładów poświęconych rzemiosłom stanowią jeden z wyróżników specyfiki Zakładu w skali ogólnokrajowej. W procesie dydaktycznym dużą rolę odgrywają także zajęcia w terenie i muzeach, rozbudowany kurs fotografii dokumentalnej (analogowej i cyfrowej) oraz przedmioty związane z muzealnictwem, jak historia kolekcjonerstwa, wystawiennictwo, muzeologia. Coraz większy nacisk kładzie się również na zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem rynku dzieł sztuki.

Zdobytą wiedzę studenci mogą pogłębiać, uczestnicząc w pracach Koła Naukowego Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa.

Zajęcia prowadzone przez pracowników i doktorantów Zakładu Muzealnictwa.

 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS