Facebook

tillage1.jpgtillage2.jpgtillage3.jpgtillage4.jpgtillage5.jpg

Zakład Muzealnictwa

Zakładu Muzealnictwa istnieje na Wydziale Sztuk Pięknych od 1977 r., kiedy to został wyodrębniony z wcześniej istniejącego Zakładu Konserwatorstwa i Muzealnictwa, działającego w strukturze Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.
Wraz z wyodrębnionym wówczas Zakładem Konserwatorstwa pełnił przewodnią rolę dla kierunku konserwatorstwo i muzealnictwo, przemianowanego w 1991 r. na kierunek ochrona dóbr kultury.

Obecnie Zakład muzealnictw jest jednostką przewodnią dla specjalności muzealnictwo, w ramach kierunku ochrona dóbr kultury. Zakład wywodzi się z Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa utworzonej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1946 r. przez prof. Jerzego Remera, który był jej kierownikiem do 1960 r.

W latach 1960-1962 Katedrą kierował prof. Gwido Chmarzyński, a od roku 1962 - prof. Kazimierz Malinowski. W 1969 r., w ramach strukturalnych przemian uczelni polskich Katedrę przemianowano na Zakład Konserwatorstwa i Muzealnictwa, który po przejściu prof. Kazimierza Malinowskiego na emeryturę w roku 1977 r., podzielił się na dwie jednostki organizacyjne: Zakład Konserwatorstwa i Zakład Muzealnictwa.

Przez dwadzieścia lat kierownikiem ZM był prof. Zygmunt Waźbiński. W latach 1997/1998 do 2006 zakładem kierował dr Michał Woźniak, a od 2006 r. do chwili obecnej - dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK. W roku akademickim 2012/2013 pełniącym obowiązku kierownika był dr Lech Brusewicz.

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS